دکتر الهه ثناگو » هزینه عمل هیستروسکوپی در بیمارستان دولتی