دکتر الهه ثناگو » متخصص لاپاراسکوپی در مجیدیه شمالی