ساعات کاری : شنبه الی پنجشنبه با تعیین وقت قبلی
(021)26318926 - (0936)1920441

عمل زایمان طبیعی

انیمیشن زایمان طبیعی

لحظه تولد نوزاد

سزارین بریچ

عمل سزارین

زایمان سزارین

فیلم زایمان سزارین

اقدامات قبل از بارداری

لحظه تولد نوزاد

عمل زایمان سزارین

فیلم عمل زایمان سزارین

زایمان سزارین

زایمان سزارین

زایمان سزارین

فیلم عمل زایمان سزارین

عمل زایمان سزارین

عمل زایمان طبیعی

عمل زایمان سزارین

عمل زایمان سزارین

زایمان طبیعی

عمل زایمان سزارین

عمل زایمان سزارین

زایمان سزارین بریج

لحظه تولد نوزاد

فیلم لحظه تولد نوزاد

زایمان سزارین و قیچی کردن بندناف